خط اختصاصی

خطوط اختصاصی اپراتور ۱۰۰۰

 

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام سفارشی (تومان) غیرسفارشی (تومان)
۱ ۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۵۵,۰۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲ ۱۰۰۰XXXXXXXXX ۱۳ ۷۵,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۴ ۱۰۰۰XXXXXXX ۱۱ ۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان
۵ ۱۰۰۰XXXXXXX ۱۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ۱۰۰۰XXXXXXX ۹ ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ۱۰۰۰XXXXXXX ۸ ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 


 

خطوط اختصاصی اپراتور ۲۰۰۰

 

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام سفارشی (تومان) غیرسفارشی (تومان)
۱ ۲XXXXXXXXXXX ۱۲ ۱۹۲,۰۰۰ تومان
۲ ۲XXXXXXXXXX ۱۱ ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ۲XXXXXXXXX ۱۰ ۳۸۴,۰۰۰ تومان
۴ ۲XXXXXXXX ۹ ۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵ ۲XXXXXXX ۸ ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

 

خطوط خریداری شده در اپراتور ۲۰۰۰، تمدید سالیانه دارند!

 


 

خطوط اختصاصی اپراتور ۳۰۰۰

 

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام سفارشی (تومان) غیرسفارشی (تومان)
۱ ۳۰۰۰۲۳۴۹XXXXXX ۱۴ ۲۰,۰۰۰ تومان
۲ ۳۰۰۰۲۳۴۹XXXX ۱۲ ۸۰,۰۰۰ تومان
۳ ۳۰۰۰۲۳۴۹XX ۱۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

 

سفارش خط ۳۰۰۰ از سرشماره ۳۰۰۰۲۳۴۹ بدون محدودیت انجام می پذیرد اما در سایر سرشماره ها پس از خرید، امکان آزاد نبودن خط وجود دارد که در قسمت شماره های ثبت شده اعلام و خط جایگزین می بایست از طریق تیکت ارسال شود.